Informacje o przetwarzaniu danych osobowych z formularza kontaktowego przez NIECODZIENNE MOMENTY DEKORACJE ANNA CIEŚLAK

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administrator NIECODZIENNE MOMENTY DEKORACJE ANNA CIEŚLAK (ul. Różany Stok 6C/1, 80-177 Gdańsk)

Cele przetwarzania
· Realizacja kontaktu i przesłanie aktualnej informacji handlowej dotyczącej towarów lub usług oferowanych przez NIECODZIENNE MOMENTY DEKORACJE ANNA CIEŚLAK z wykorzystaniem danych umieszczonych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej: niecodziennemomenty.pl.

Podstawa prawna przetwarzania
· Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego wynika z uzasadnionego interesu Administratora, tj. realizacji kontaktu z Panią/Panem [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych – RODO].
· Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie  danych – RODO].

Kategorie odbiorców danych
· Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
· Pracownicy NIECODZIENNE MOMENTY DEKORACJE ANNA CIEŚLAK.
· Podmioty wykonujące na rzecz NIECODZIENNE MOMENTY DEKORACJE ANNA CIEŚLAK usługi zewnętrzne: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez NIECODZIENNE MOMENTY DEKORACJE ANNA CIEŚLAK.

Okres przechowywania danych
· Dane będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na NIECODZIENNE MOMENTY DEKORACJE ANNA CIEŚLAK zobowiązań publicznoprawnych.
· Do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie. Dane będą usunięte niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie.

Prawa związane z przetwarzaniem
· Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
· Prawo do przenoszenia danych osobowych.
· Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
· Prawo do sprzeciwu.

Informacje dodatkowe
· Podanie danych, przed zawarciem umowy z NIECODZIENNE MOMENTY DEKORACJE ANNA CIEŚLAK nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez NIECODZIENNE MOMENTY DEKORACJE ANNA CIEŚLAK kontaktu z Panią/Panem.
· Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez NIECODZIENNE MOMENTY DEKORACJE ANNA CIEŚLAK do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
· W oparciu o Pani/Pana dane osobowe NIECODZIENNE MOMENTY DEKORACJE ANNA CIEŚLAK nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.